Oświadczenie spółki w sprawie postępowania dot. stwierdzenia nieważności decyzji Stołecznego Konserwatora Zabytków z 1965 r.

Warszawa, 08.11.2014 r.

W związku z wycinką drzew i krzewów z działek, na których jest obecnie realizowana inwestycja budowlana spółki Senatorska Investment, inwestor uiścił 100% opłaty za wycinkę zieleni w kwocie ponad 200 000 zł. Natomiast Stołeczny Konserwator Zabytków powołując się na wadliwe decyzje z 1965 r. o wpisie układów urbanistycznych ulic Podwale, Senatorska i Miodowa do rejestru zabytków, chce naliczyć spółce 200% opłaty za wycinkę drzew.

Decyzje z 1965 r. są wadliwe, ponieważ archiwalne akta, stanowiące podstawę wpisów, nie zawierają żadnych map, które precyzyjnie określałyby obszary, jakie zostały wpisane do rejestru. Brak jest też jakichkolwiek załączników do tej decyzji.

Z treści wpisu nie wynika, że np. wpisano do rejestru zabytków układ urbanistyczny w granicach tych ulic albo w tych granicach plus 10 m po obu stronach. Nie wiadomo zatem, jaki obszar został objęty wpisem do rejestru. Trudno zgodzić się ze stwierdzeniem urzędników, że zabytkiem jest działka przy ul. Senatorskiej, która w latach 60’ była całkowicie niezagospodarowana, a następnie służyła jako parking.

Decyzje o wpisie nie zawierają istoty sprawy, co jest wymagane przepisami kodeksu postępowania administracyjnego i tak naprawdę zaskarżyliśmy niedbalstwo urzędników, którzy wydali decyzję pozbawioną meritum. Nie jesteśmy przeciwni wpisom tych układów do rejestru zabytków. Chcemy jedynie, aby przedmiot wpisu został precyzyjnie określony.

Inwestorowi zależy na tym, aby w Warszawie było jak najwięcej drzew, dlatego też obecnie sprawdzamy możliwość posadzenia na własny koszt drzew wzdłuż ulicy Senatorskiej.

 

Senatorska Investment Sp. z o.o.